home.jpg (1287 ֽ)

t2.gif (5469 ֽ)
Staff

Organization Committee Co-Chairs

Lizhu Zhou Tsinghua University, Beijing, China
Zhiyong Liu The National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Zide Du China Computer Federation (CCF)

Organization Committee Members

Xia Yin

Ph.D Student

Jianguo Wang

Ph.D Student

Xia Leisheng Ji

Master Student

Yinxin Zhao

Ph.D Student

Zhongjie Li

Ph.D Student

Yu Hu

Master Student

Chen Dongluo

Ph.D Student

Bo Han

Undergraduate

Xiaoli Yu

Undergraduate